symfony/symfony Security Advisories for 2.5.x-dev (13)