symfony/symfony Security Advisories for v5.0.2 (5)