symfony/symfony Security Advisories for v6.1.4 (4)