symfony/symfony Security Advisories for v3.4.48 (4)