symfony/symfony Security Advisories for v4.3.8 (2)