symfony/symfony Security Advisories for v5.3.10 (6)