symfony/symfony Security Advisories for v4.4.19 (5)