symfony/symfony Security Advisories for v2.8.51 (6)