symfony/symfony Security Advisories for v5.3.2 (6)