symfony/symfony Security Advisories for v2.7.7 (20)