symfony/symfony Security Advisories for v2.8.52 (4)