symfony/symfony Security Advisories for v5.1.6 (5)