symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-BETA1 (21)