symfony/symfony Security Advisories for v4.0.7 (20)