symfony/symfony Security Advisories for v4.1.9 (10)