symfony/symfony Security Advisories for v3.4.8 (20)