symfony/symfony Security Advisories for v4.4.11 (6)