symfony/symfony Security Advisories for v4.3.0-BETA2 (11)