symfony/symfony Security Advisories for v3.0.9 (20)