symfony/symfony Security Advisories for v2.8.6 (20)