symfony/symfony Security Advisories for v2.3.22 (16)