symfony/symfony Security Advisories for v5.3.11 (6)