symfony/symfony Security Advisories for v3.4.36 (4)