symfony/symfony Security Advisories for v6.0.0-RC1 (4)