symfony/symfony Security Advisories for v6.2.3 (4)