symfony/symfony Security Advisories for v3.4.42 (4)