symfony/symfony Security Advisories for v2.4.5 (20)