symfony/symfony Security Advisories for v3.3.10 (21)