symfony/symfony Security Advisories for v3.2.8 (21)