symfony/symfony Security Advisories for v3.4.22 (12)