symfony/symfony Security Advisories for v6.2.12 (2)