symfony/symfony Security Advisories for v5.2.8 (6)