symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-RC2 (21)