symfony/symfony Security Advisories for v3.0.8 (20)