symfony/symfony Security Advisories for v3.2.4 (21)