symfony/symfony Security Advisories for v6.3.7 (3)