symfony/symfony Security Advisories for v2.0.24 (13)