symfony/symfony Security Advisories for v5.4.20 (2)