symfony/symfony Security Advisories for v2.8.12 (24)