symfony/symfony Security Advisories for v6.3.6 (3)