symfony/symfony Security Advisories for v2.5.0-RC1 (20)