symfony/symfony Security Advisories for v6.0.12 (4)