symfony/symfony Security Advisories for v3.3.11 (25)