symfony/symfony Security Advisories for v6.1.10 (4)