symfony/symfony Security Advisories for v5.2.14 (5)