symfony/symfony Security Advisories for v2.3.21 (16)