symfony/symfony Security Advisories for v6.2.13 (2)