symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0 (3)