symfony/symfony Security Advisories for v2.0.11 (24)