symfony/symfony Security Advisories for v6.1.0-BETA1 (4)